Vi overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vårt daglige arbeide eller i vår(e) virksomhet(er). Som en del av denne forpliktelsen jobber vi fokusert med vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene i tråd med FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vi støtter FNs bærekraftsmål og respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter (fastsatt i «International Bill of Human Rights») og prinsippene fastsatt i ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. ILO er Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. 

Som fastsatt i UNGP har alle selskaper et ansvar for å respektere menneskerettighetene, som i praksis betyr å forebygge og håndtere negative konsekvenser for mennesker i forbindelse med næringsvirksomhet. 

Endring starter med åpenhet

Eltera Gruppen Norge AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vår offentlige redegjørelse ligger tilgjengelig for nedlasting under, sammen med rutine for å behandle informasjonskrav og rutine for å etterleve arbeidet med åpenhetsloven.

Vår dokumentasjon

Offentlig redegjørelse

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.