Vi overholder relevante nasjonale og internasjonale lover, regler, forskrifter og normer i vår daglige virksomhet. Som en del av denne forpliktelsen jobber vi fokusert med vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene i tråd med FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vi støtter FNs bærekraftsmål og respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter (fastsatt i «International Bill of Human Rights») og prinsippene fastsatt i ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. ILO er Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. 

Som fastsatt i UNGP har alle selskaper et ansvar for å respektere menneskerettighetene, som i praksis betyr å forebygge og håndtere negative konsekvenser for mennesker i forbindelse med næringsvirksomhet. 

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.