Gode løsninger for kunder og miljøet

Som en samfunnsbevisst aktør er det viktig for oss å tilby de beste løsningene for både kunden(e) og miljøet. Energieffektivisering er et klart eksempel på dette. Energiforbruket i bygg kan reduseres med mellom 30 og 80% ved bruk av ny, datadreven teknologi - et tiltak som er godt for både lommeboka og miljøet.

Vårt bærekraftsarbeid

ElteraGruppen skal levere bærekraftsrapport for 2025 og vi er i full gang med å foreta vurdering av hvor selskapet har vesentlig påvirkning på bærekraftsforhold, inkludert vår leverandørkjede. Vi foreta også vurderinger av hvilke krav fra omverden som er vesentlig for oss og hvordan vi skal forholde oss til disse. Vi har allerede satt tydelige strategier og mål for vårt bærekraftsarbeid og vil løpende rapportere om progresjonen for disse målene på vår nettside.

Vi jobber for å oppfylle FNs globale mål for bærekraftig utvikling

Verden har alltid vært i endring, men viktigere enn noen gang er at vi tar ansvar for de bærekraftige løsninger og at disse blir kjernen i alt vi gjør. Det er hva vi faktisk gjør og resultatene som teller. Vi er ydmyke til utfordringene og vi sitter ikke på alle svarene, men gjennom samarbeid og kontinuerlig læring, skal vi nå målene vi setter oss. 

Vi jobber målrettet med vårt miljømessige, sosiale og økonomiske ansvar for å oppfylle FNs globale utviklingsmål og Parisavtalen. 

Vårt langsiktige klimamål for eget utslipp 

Vi jobber for nullutslipp for oss selv og våre kunder. Vårt hovedmål er at ElteraGruppen skal være klimanøytrale innen 2045. 

Delmålene våre er knyttet opp til følgende:

  1. Reduksjon av energiforbruk i egne lokaler
  2. Utfasing av fossilt brennstoff i egne kjøretøy
  3. Utfasing av fossilt brennstoff for kjøretøy benyttet for vareleveranse til anleggene

Delmålene har referanse til scope 1-3 i vårt kommende klimaregnskap. Pr i dag kartlegges energiforbruk i egne lokaler, samtlige kjøretøy, samt transport til og fra anleggene. Resultatene av kartleggingen blir referansepunktene for vårt videre arbeid. 

Vi jobber med å redusere utslippene for våre kunder

Vi jobber intensivt med å tydeliggjøre for våre kunder om hvordan vi kan bidra til å redusere deres energiforbruk. Arbeidet har vi samlet under konseptet «Grønne produkter» som inkluderer blant annet et komplett informasjons – og opplæringsprogram tilpasset våre kunder. Informasjonen som vi deler kostnadsfritt, vil våre kunder kunne benytte som innsikt i eget bærekraftsarbeid. Se eksempel her.

Vi jobber nå med å forbedre nøkkeltall som måler faktisk reduksjon av våre kunders energiforbruk og Co2 utslipp. Dette gjør vi blant annet ved å samle EPD (produktspesifikke miljøvaredeklarasjoner) pr kundeprosjekt. Informasjon om utviklingen vil løpende deles på våre nettsider.

Eksempel på måloppnåelse for 2024:

  • Bytte til LED-armaturer. Utskifting av i alt 500 000 konvensjonelle lysrør i 20024 vil redusere energiforbruket benyttet til belysning, med inntil 30%. Ytterligere energireduksjon kan oppnås ved bruk av lysstyring. 
  • Energirådgivning til våre bedriftskunder. Vi har mål om å rådgi totalt 100 kunder i 2024. I snitt viser foreløpige tall en gjennomsnittlig reduksjon på inntil 40% sammenlignet med dagens forbruk. 
  • Energirådgivning til privatkunden. Vi vil i alt nå fram til 100 000 privatkunder i løpet av 2024. Det er mange tiltak de selv kan gjøre uten kjøp av nye produkter, og her måles KPIene i besøk til våre nettsider og engasjement for innholdet vi deler. 

Miljøsertifisering

ElteraGruppen tar miljøansvar og sertifiserer bedriftene som Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og blir stadig oftere et krav fra miljøbevisste selskap og konsern. 

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.